สาระความรู้

“ศาลพระภูมิ”ขายสิ่งยึดเหนี่ยว หนึ่งในธุรกิจที่โตสวนกระแส”

สิ่งยึดเหนี่ยวและพึ่งพาได้ในช่วงนี้ของกลุ่มเราชาวพุทธ ก็คือการเข้าวัดทำบุญ กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ ก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง รวมถึง ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์ที่อยู่คู่บ้านคนไทย
อ่านเพิ่มเติม

การตั้งศาลพระภูมิ – เจ้าที่ หรือศาลอื่นช่วงเข้าพรรษา

เจ้าที่ หรือศาลอื่นนั้น ตามที่อาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไม่มีข้อห้ามในการตั้งศาล มีแต่ว่าการตั้งศาล ต้องดูวันที่จะตั้งศาลเช่น เดือน ๙ ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เป็นต้น ไม่ได้มีข้อห้ามว่า เข้าพรรษา
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประกอบพิธีกรรมและส่วนประกอบการตั้งศาล

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้
อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะของ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

ลักษณะของศาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศาล พรหม – เทพ – เทพารักษ์
อ่านเพิ่มเติม

วันและเวลา ฤกษ์ตั้งศาลอันเป็นมงคล

วันและเวลา ฤกษ์ตั้งศาล มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิ์ผลในทางมงคล แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป วันต่อไปนี้ถือเป็นวันที่เป็นมงคลฤกษ์
อ่านเพิ่มเติม

การบูชาพระพรหม

แท่น หรือ หิ้งบูชา ถ้าองค์เทวรูปมีขนาดใหญ่ ควรสร้างเป็นศาลอยู่นอกอาคาร แต่ถ้ามีขนาดไม่เกิด 1 ศอกสามารถประดิษฐานในบ้านได้และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พระพักต์ การจัดวางเทวรูปในบ้านจึงไม่ควรให้พระพักต์ใดพระพักต์หนึ่งหันไปชิดผนังมากเกินไป ควรเว้นระยะออกมาจากผนังพอสมควร ถ้าเป็นเทวาลัยหรือศาลนอกบ้าน จะต้องเป็นเทวาลัยที่เปิดออกทั้ง 4 ทิศ
อ่านเพิ่มเติม

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

พระพรหม คือ พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมจึงเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

เจว็ดในศาลพระภูมิ

เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล เป็นสิ่งที่คู่กับศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง ความเหมือนและความแตกต่างอย่างหนึ่งของศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ กับศาลอื่นๆ ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้ หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซี่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์

เรื่องของพระภูมิเจ้าที่เป็นคติทางพราหมณ์ พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์
อ่านเพิ่มเติม

ฤกษ์ที่ห้ามยกศาลโดยเด็ดขาด

ฤกษ์คนจน จะทำให้ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้า/ฤกษ์โจร จะถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียน/ฤกษ์นักการเมือง จะถูกโยกย้ายบ่อย อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
อ่านเพิ่มเติม