Tag Archives: พระชัยมงคล

พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์

เรื่องของพระภูมิเจ้าที่เป็นคติทางพราหมณ์ พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment