Monthly Archives: May 2013

ผู้ประกอบพิธีกรรมและส่วนประกอบการตั้งศาล

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Leave a comment

ลักษณะของ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

ลักษณะของศาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศาล พรหม – เทพ – เทพารักษ์
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Leave a comment

วันและเวลา ฤกษ์ตั้งศาลอันเป็นมงคล

วันและเวลา ฤกษ์ตั้งศาล มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิ์ผลในทางมงคล แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป วันต่อไปนี้ถือเป็นวันที่เป็นมงคลฤกษ์
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Leave a comment

การบูชาพระพรหม

แท่น หรือ หิ้งบูชา ถ้าองค์เทวรูปมีขนาดใหญ่ ควรสร้างเป็นศาลอยู่นอกอาคาร แต่ถ้ามีขนาดไม่เกิด 1 ศอกสามารถประดิษฐานในบ้านได้และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พระพักต์ การจัดวางเทวรูปในบ้านจึงไม่ควรให้พระพักต์ใดพระพักต์หนึ่งหันไปชิดผนังมากเกินไป ควรเว้นระยะออกมาจากผนังพอสมควร ถ้าเป็นเทวาลัยหรือศาลนอกบ้าน จะต้องเป็นเทวาลัยที่เปิดออกทั้ง 4 ทิศ
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

พระพรหม คือ พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมจึงเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

เจว็ดในศาลพระภูมิ

เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล เป็นสิ่งที่คู่กับศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง ความเหมือนและความแตกต่างอย่างหนึ่งของศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ กับศาลอื่นๆ ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้ หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซี่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์

เรื่องของพระภูมิเจ้าที่เป็นคติทางพราหมณ์ พระภูมิมีทั้งหมด มี 9 องค์
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged | Leave a comment

ฤกษ์ที่ห้ามยกศาลโดยเด็ดขาด

ฤกษ์คนจน จะทำให้ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้า/ฤกษ์โจร จะถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียน/ฤกษ์นักการเมือง จะถูกโยกย้ายบ่อย อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , | Leave a comment

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ เป็นที่เทพารักษ์สถิต ผู้คนให้ความสำคัญ สักการะ บูชาตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ และสถานที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า “ศาลพระภูมิ” มีความเชื่อกันว่า “พระภูมิ” หรือ “ภูมิเทวดา” มีหน้าที่รักษา อาณาเขตที่ดิน ที่เจ้าของได้อัญเชิญมาสิงสถิตบนศาลพระภูมิ เพื่อปกป้อง คุ้มครองเจ้าของบ้าน และบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , | Leave a comment

ความรู้เรื่องศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

ยังมีการเข้าใจที่ผิดพลาดมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เพราะแบ่งเป็นสองศาลไม่ใช่ศาลเดียวกัน และความจำเป็นในการขึ้นศาลทั้งสองแบบก็ไม่เหมือนกัน และในหลาย ๆ ที่จะขึ้นพร้อมกันทั้งสองศาล
อ่านเพิ่มเติม

Posted in knowledge | Tagged , , | Leave a comment